KROK 2 – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

W okresie ważności wydanych przez Spółkę warunków przyłączenia, należy zlecić wybranemu przez siebie projektantowi wykonanie projektu przyłącza. Koszt projektu w całości pokrywa Inwestor.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

1. Opis techniczny, Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o.
2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej planie mapy sytuacyjno-wysokościowej (posiadający pieczątkę uwierzytelniającą wpisanie do ewidencji zasobu) w skali 1:500 z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza
3. Uzgodnienie z właścicielem lub właścicielami nieruchomości (np. w formie adnotacji na projekcie zagospodarowania lub poprzez dołączenie do projektu stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem przyłącza).
4. Wszelkie niezbędne uzgodnienia branżowe.
5. Decyzję na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym (jeżeli dotyczy).
6. Zgody właścicieli działek przez które przebiega projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej
7. Rzut poziomy najniższej kondygnacji w skali 1:100 (1:50) z przedstawieniem lokalizacji miejsca wejścia przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku.
8. Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/100.
9. Węzeł połączenia z siecią kanalizacji sanitarnej.
10. Wykaz geodezyjnych punktów załamania projektowanych rurociągów - wersja papierowa.