Ogólne warunki zamontowania podlicznika do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej w wyniku której nie powstają ścieki. Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w przypadku wody bezpowrotnie zużytej.

 

Informujemy, że w oparciu o art. 27ust.6 ustawy o zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U.2001 Nr. 72 poz. 747 (Tekst jednolity: Dz.U. 2020.poz 2028, z dnia 17.11.2020 r.), istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków w przypadku pobrania wody bezpowrotnie zużytej, pod warunkiem udokumentowania rzeczywistej ilości takiej wody. W tym celu wymagane jest wykonanie instalacji z oddzielnym wodomierzem dodatkowym ( podlicznikiem).

 

Wymagania techniczne dla tego typu instalacji.

 

W celu prowadzenia rozliczeń za ścieki z uwzględnieniem wody bezpowrotnie zużytej należy wystąpić do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza dodatkowego (podlicznika).
Formularz do pobrania na stronie internetowej naszej Spółki w zakładce – Dokumenty do pobrania.

 

Montaż wodomierza dodatkowego powinien spełniać poniższe wymagania techniczne:

 

 1. Wodomierz dodatkowy pełniący rolę podlicznika powinien być zlokalizowany wewnątrz budynku za wodomierzem głównym na instalacji wodociągowej wychodzącej na ogród i być przeznaczony tylko do pomiaru ilości wody zużywanej bezpowrotnie.
 2. W okresie zimowym podlicznik winien być zabezpieczony przez właściciela posesji przed zamarznięciem.
 3. Instalacja wychodząca na ogród na odcinku od podlicznika do punktu czerpalnego ( w budynku) winna być możliwie najkrótsza i widoczna na całym odcinku.
 4. Niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem dodatkowym (podlicznikiem) a zewnętrznym zaworem czerpalnym, takie instalacje wykluczają uwzględnienie w rozliczeniach wskazań przedmiotowego podlicznika.
 5. Woda mierzona przez podlicznik może być przeznaczona wyłącznie do celów podlewania ogrodów i nie może być odprowadzana do sieci kanalizacyjnej.
 6. Punkt czerpalny musi być zamontowany na zewnątrz budynku.
 7. Przed podlicznikiem należy zamontować zawór odcinający.
 8. Należy uwzględnić swobodny dostęp do podlicznika w celu jego odczytu.
 9. W celu możliwości spuszczenia z instalacji wody na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem dodatkowym ( podlicznikiem) a zewnętrznym zaworem czerpalnym należy zamontować zawór odcinający z zaworkiem spustowym wody.
 10. Podlicznik bezwzględnie powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną ( ważność cechy wynosi 5 lat) i być dobrany swoją wielkością i parametrami do planowanego zużycia wody i i wydajności przyłącza.
 11. W rozliczeniach opłat za odprowadzanie ścieków uwzględniane będą wyłącznie wskazania podliczników posiadających ważną cechę legalizacji. Legalizacja traci ważność w przypadku uszkodzenia podlicznika, uszkodzenia lub zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej.
 12. Podlicznik należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta.
 13. Koszt zakupu podlicznika, prac instalacyjnych, ewentualnej naprawy podlicznika , jego legalizacji, oplombowania przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o, odbioru technicznego jego montażu, ponosi Odbiorca Usług ( właściciel nieruchomości).
 14. Wykonany montaż podlicznika mierzącego zużycie wody należy zgłosić pisemnie do odbioru technicznego i oplombowania przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o . Formularz zgłoszenia do odbioru na stronie internetowej Spółki w zakładce- Dokumenty do pobrania.
 15. Po sprawdzeniu prawidłowości montażu przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o podlicznik zostanie oplombowany, spisany protokół z odbioru oraz oplombowania a następnie zostanie wprowadzony do elektronicznej bazy danych Odbiorcy Usług i uwzględniany przy rozliczaniu ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji.
 16. Każda wymiana podlicznika, powinna być zgłoszona do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o
 17. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o będzie dokonywać rozliczeń za dostawę wody bezpowrotnie zużyta na podstawie wskazań podlicznika w okresie całego roku.

 

z1

 

PROTOKÓŁ ODBIORU MONTAŻU / WYMIANY / OPLOMBOWANIA podlicznika wodomierzowego wody bezpowrotnie zużytej