W innym przypadku wniosek powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnione przez właściciela/właścicieli do reprezentowania, na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa załączonego do wniosku.
W przypadku, gdy o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej w imieniu Inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od Inwestora, który upoważnia biuro do wystąpienia w jego imieniu.
Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.
Wypełniony wniosek można dostarczyć do nas osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o, Zakrzew 51A, 26-652 Zakrzew.
Warunki opracowane są w ciągu 21 dni-od złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej. Dla pozostałych przypadków opracowane warunki przyłączenia do sieci wodociągowej należy wydać w ciągu 45 dni licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci.
W przypadku stwierdzenia przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o braków w złożonych dokumentach przez wnioskodawcę, do czasu ich uzupełnienia warunki przyłączeniowe nie będą rozpatrywane. O braku stosownych dokumentów wnioskodawca zostanie poinformowany przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o
Jeśli nie ma możliwości zapewnienia dostawy wody , warunki techniczne nie są wydawane, a wnioskodawca informowany jest o braku możliwości podłączenia.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich opracowania.
Za opracowanie warunków nie jest pobierana opłata.

gpk logoJednym z ważnych zadań, które stoją przed właścicielem budynku to doprowadzenie do domu wody. Przyłączenie domu do sieci wodociągowej może trwać kilka miesięcy. Wymaga dopełnienia obowiązujących procedur. Działalność każdego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w kraju jest regulowana przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Tekst jednolity: Dz.U 2020r. poz. 2028), a także przepisami prawa miejscowego, jakim są regulaminy świadczenia usług.
​Zgodnie z orzeczeniem siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego z dniu 22 czerwca 2017r. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej następuje zawsze na koszt i na wniosek właściciela posesji. Zgodnie z art. 15 ust.2 realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci i jest ona odpowiedzialna za utrzymanie ( konserwacje oraz ewentualną naprawę ) przyłącza.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość podpisania przez inwestora umowy cywilnoprawnej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, w której zawarte będą postanowienia, iż konserwację przyłącza prowadzi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne za stosowna uzgodnioną opłatą eksploatacyjną.

Obecna wersja Prawa budowlanego wskazuje, że nie ma już obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przyłącza wodociągowego. Nie oznacza to jednak dowolności w wykonywaniu tego typu inwestycji. Gdy przyłącze przechodzi na teren pasa drogowego, nieruchomości nie będące własnością wnioskodawcy, należy uzgodnić prace z lokalnym zarządem dróg czy też pozostałymi właścicielami nieruchomości. Może się okazać, że potrzebne będą również uzgodnienia z gestorami sieci( np. elektryczne, telekomunikacyjnej czy gazowej).