gpk logoJednym z ważnych zadań, które stoją przed właścicielem budynku to doprowadzenie do domu wody. Przyłączenie domu do sieci wodociągowej może trwać kilka miesięcy. Wymaga dopełnienia obowiązujących procedur. Działalność każdego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w kraju jest regulowana przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Tekst jednolity: Dz.U 2020r. poz. 2028), a także przepisami prawa miejscowego, jakim są regulaminy świadczenia usług.
​Zgodnie z orzeczeniem siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego z dniu 22 czerwca 2017r. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej następuje zawsze na koszt i na wniosek właściciela posesji. Zgodnie z art. 15 ust.2 realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci i jest ona odpowiedzialna za utrzymanie ( konserwacje oraz ewentualną naprawę ) przyłącza.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość podpisania przez inwestora umowy cywilnoprawnej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, w której zawarte będą postanowienia, iż konserwację przyłącza prowadzi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne za stosowna uzgodnioną opłatą eksploatacyjną.

Obecna wersja Prawa budowlanego wskazuje, że nie ma już obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przyłącza wodociągowego. Nie oznacza to jednak dowolności w wykonywaniu tego typu inwestycji. Gdy przyłącze przechodzi na teren pasa drogowego, nieruchomości nie będące własnością wnioskodawcy, należy uzgodnić prace z lokalnym zarządem dróg czy też pozostałymi właścicielami nieruchomości. Może się okazać, że potrzebne będą również uzgodnienia z gestorami sieci( np. elektryczne, telekomunikacyjnej czy gazowej).