Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z o.o działa od 01-01-2020r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Zakrzew Nr. IX/77/2019 z dnia 12 czerwca 2019r.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z o.o gospodaruje na przekazanym mu w zarząd oraz nabytym mieniem stanowiącym część mienia gminnego i zapewnia mu ochronę.
Podstawowym celem spółki jest realizacja zadań własnych gminy, a szczególności w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, oraz odprowadzanie ścieków komunalnych , utrzymywanie i eksploatowanie gminnych stacji uzdatniania wody oraz przepompowni i urządzeń kanalizacyjnych oraz wydawanie warunków i uzgodnień technicznych podmiotom ubiegających się o opinie dotyczącą budowy infrastruktury technicznej.

 

Spółka może również podejmować inna działalność ważną dla rozwoju Gminy i potrzeb społeczności lokalnej, z zastrzeżeniem spełnienia przesłanek określonych w obowiązujących przepisach prawa. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z o.o w ramach prowadzonej działalności świadczy również odpłatnie usługi dla inwestorów i mieszkańców Gminy w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompowniami, budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych , usuwania awarii i remonty sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

 

Władze spółki

 

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Wójta Gminy Zakrzew

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków:

Marcin Kucharski - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Paulina Kosior - Matysiak - Członek Rady Nadzorczej

Maciej Król - Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki

Kazimierz Łabęcki - Prezes Zarządu

 

 

Sprawozdania finansowe: