KROK 5 – PODPISANIE UMOWY

Po otrzymaniu protokołu końcowego z nadzoru wykonanych prac, Inwestor składa wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody. Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej www.gpk-zakrzew.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub w biurze Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o.
Umowę należy podpisać z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Zakrzewie Sp.zo.o w ciągu 30 dni od podpisania Protokołu z nadzoru wybudowanego przyłącza.
W przypadku korzystania przez wnioskodawcę tylko z wody z własnego ujęcia Gminne przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o montuje na instalacji wodnej wewnątrz budynku wodomierz główny w celu opomiarowania ilości wody wprowadzanej do kanalizacji. Wszystkie koszty związane z montażem wodomierza pokrywa spółka. Wodomierz montowany jest przez pracowników Gminnego Przedsiębiorstw Komunalnego w Zakrzewie Sp. z o. o. po podpisaniu umowy.
Informujemy, że bezumowne korzystanie z urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej bez zawartej umowy na odprowadzanie ścieków zagrożone jest karą w wysokości od 10 000 zł  i odszkodowaniem na rzecz Spółki zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 2028 ).