KROK 4 – NADZÓR NAD BUDOWĄ PRZYŁĄCZY

Przed rozpoczęciem robót budowlanych budowy przyłącza, inwestor/wykonawca powinien zlecić Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Zakrzewie Sp.zo,o odpłatny nadzór techniczny nad budową przyłącza w zakresie zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu o zatwierdzony cennik usług Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o. Gotowość rozpoczęcia robót budowlanych należy potwierdzić telefonicznie w dniu rozpoczęcia robót do godziny 900, po uprzednim przygotowaniu wykopu otwartego.
Podczas nadzoru pracownik Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o, sprawdzana poprawność wykonania przyłącza ze sztuką budowlaną oraz uzgodnionym projektem. Wykonawca wykonuje próbę szczelności i płukanie nowobudowanego przyłącza. Po zakończeniu wszystkich robót montażowych, pracownik Gminnego Przedsiębiorstwa spisuje „ Protokół z końcowego nadzoru” w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
Przed zasypaniem wykopów Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji wybudowanego przyłącza. Koszt wykonania inwentaryzacji pokrywa inwestor. Inwentaryzację Inwestor powinien przedstawić do wglądu Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Zakrzewie Sp.zo.o przy podpisywaniu umowy na dostarczanie wody.
W przypadku wystąpienia usterek wpływających na poprawność funkcjonowania przyłącza, protokół nie jest sporządzany i strony ustalają nowy termin nadzoru.