gpk logo

Jednym z ważnych zadań, które stoją przed właścicielem budynku to doprowadzenie do domu kanalizacji sanitarnej. Przyłączenie domu kanalizacji sanitarnej może trwać kilka miesięcy. Wymaga dopełnienia obowiązujących procedur. Działalność każdego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w kraju jest regulowana przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Tekst jednolity: Dz.U 2020r. poz. 2028), a także przepisami prawa miejscowego, jakim są regulaminy świadczenia usług. ​Zgodnie z orzeczeniem siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego z dniu 22 czerwca 2017 r. Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;
Podłączenie nieruchomości do sieci następuje zawsze na koszt i na wniosek właściciela posesji. Zgodnie z art. 15 ust.2 realizację budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci i jest ona odpowiedzialna za utrzymanie ( konserwacje oraz ewentualną naprawę ) przyłącza.
Ustawodawca przewidział jednak możliwość podpisania przez inwestora umowy cywilnoprawnej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, w której zawarte będą postanowienia, iż konserwację przyłącza prowadzi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne za stosowna uzgodnioną opłatą eksploatacyjną.
Obecna wersja Prawa budowlanego wskazuje, że nie ma już obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej. Nie oznacza to jednak dowolności w wykonywaniu tego typu inwestycji. Gdy przyłącze przechodzi na teren pasa drogowego, nieruchomości nie będące własnością wnioskodawcy, należy uzgodnić prace z lokalnym zarządem dróg czy też pozostałymi właścicielami nieruchomości. Może się okazać, że potrzebne będą również uzgodnienia z gestorami sieci( np. elektryczne, telekomunikacyjnej czy gazowej).


KROK 1 - Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej należy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej . Wniosek do pobrania na stronie internetowej www.gpk-zakrzew.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub w biurze Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o.

  • Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej.
  • Wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje.
  • Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci.
  • Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe.
  • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Do wniosku należy dołączyć plan mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 z poświadczonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu i wydanej nie wcześniej niż 12 miesięcy od złożenia Wniosku o wydanie warunków przyłączenia, dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością ( np. wypis z rejestru gruntów lub Akt Notarialny).
O wydanie warunków na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej może wystąpić wyłącznie właściciel lub właściciele nieruchomości.

W innym przypadku wniosek powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnione przez właściciela/właścicieli do reprezentowania, na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa załączonego do wniosku.
W przypadku, gdy o warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w imieniu Inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od Inwestora, który upoważnia biuro do wystąpienia w jego imieniu.
Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.
Wypełniony wniosek można dostarczyć do nas osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o, Zakrzew 51A, 26-652 Zakrzew.
Warunki opracowane są w ciągu 21 dni-od złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej. Dla pozostałych przypadków opracowane warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej należy wydać w ciągu 45 dni licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci.
W przypadku stwierdzenia przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o braków w złożonych dokumentach przez wnioskodawcę, do czasu ich uzupełnienia warunki przyłączeniowe nie będą rozpatrywane. O braku stosownych dokumentów wnioskodawca zostanie poinformowany przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o
Jeśli nie ma możliwości zapewnienia odprowadzania ścieków, warunki techniczne nie są wydawane, a wnioskodawca informowany jest o braku możliwości podłączenia.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich opracowania.
Za opracowanie warunków nie jest pobierana opłata.


KROK 2 – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

W okresie ważności wydanych przez Spółkę warunków przyłączenia, należy zlecić wybranemu przez siebie projektantowi wykonanie projektu przyłącza. Koszt projektu w całości pokrywa Inwestor.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

1. Opis techniczny, Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o.
2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej planie mapy sytuacyjno-wysokościowej (posiadający pieczątkę uwierzytelniającą wpisanie do ewidencji zasobu) w skali 1:500 z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza
3. Uzgodnienie z właścicielem lub właścicielami nieruchomości (np. w formie adnotacji na projekcie zagospodarowania lub poprzez dołączenie do projektu stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem przyłącza).
4. Wszelkie niezbędne uzgodnienia branżowe.
5. Decyzję na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym (jeżeli dotyczy).
6. Zgody właścicieli działek przez które przebiega projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej
7. Rzut poziomy najniższej kondygnacji w skali 1:100 (1:50) z przedstawieniem lokalizacji miejsca wejścia przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku.
8. Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/100.
9. Węzeł połączenia z siecią kanalizacji sanitarnej.
10. Wykaz geodezyjnych punktów załamania projektowanych rurociągów - wersja papierowa.

 

 


KROK 3 – ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA ROBÓT

Inwestor w ciągu 3 lat od daty uzgodnienia projektu powinien przystąpić do realizacji robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej Inwestor może zlecić wybranemu przez siebie wykonawcy.
Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót złożyć „Wniosek zamiaru rozpoczęcia robót”.  Wniosek do pobrania na stronie internetowej www.gpk-zakrzew.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub w biurze Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o.
Do zgłoszenia niezbędne jest dołączenie kopii projektu technicznego

 


KROK 4 – NADZÓR NAD BUDOWĄ PRZYŁĄCZY

Przed rozpoczęciem robót budowlanych budowy przyłącza, inwestor/wykonawca powinien zlecić Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Zakrzewie Sp.zo,o odpłatny nadzór techniczny nad budową przyłącza w zakresie zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu o zatwierdzony cennik usług Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o. Gotowość rozpoczęcia robót budowlanych należy potwierdzić telefonicznie w dniu rozpoczęcia robót do godziny 900, po uprzednim przygotowaniu wykopu otwartego.
Podczas nadzoru pracownik Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o, sprawdzana poprawność wykonania przyłącza ze sztuką budowlaną oraz uzgodnionym projektem. Wykonawca wykonuje próbę szczelności i płukanie nowobudowanego przyłącza. Po zakończeniu wszystkich robót montażowych, pracownik Gminnego Przedsiębiorstwa spisuje „ Protokół z końcowego nadzoru” w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
Przed zasypaniem wykopów Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji wybudowanego przyłącza. Koszt wykonania inwentaryzacji pokrywa inwestor. Inwentaryzację Inwestor powinien przedstawić do wglądu Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Zakrzewie Sp.zo.o przy podpisywaniu umowy na dostarczanie wody.
W przypadku wystąpienia usterek wpływających na poprawność funkcjonowania przyłącza, protokół nie jest sporządzany i strony ustalają nowy termin nadzoru.


KROK 5 – PODPISANIE UMOWY

Po otrzymaniu protokołu końcowego z nadzoru wykonanych prac, Inwestor składa wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody. Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej www.gpk-zakrzew.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub w biurze Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o.
Umowę należy podpisać z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Zakrzewie Sp.zo.o w ciągu 30 dni od podpisania Protokołu z nadzoru wybudowanego przyłącza.
W przypadku korzystania przez wnioskodawcę tylko z wody z własnego ujęcia Gminne przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o montuje na instalacji wodnej wewnątrz budynku wodomierz główny w celu opomiarowania ilości wody wprowadzanej do kanalizacji. Wszystkie koszty związane z montażem wodomierza pokrywa spółka. Wodomierz montowany jest przez pracowników Gminnego Przedsiębiorstw Komunalnego w Zakrzewie Sp. z o. o. po podpisaniu umowy.
Informujemy, że bezumowne korzystanie z urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej bez zawartej umowy na odprowadzanie ścieków zagrożone jest karą w wysokości od 10 000 zł  i odszkodowaniem na rzecz Spółki zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 2028 ).