KROK 1 - Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

W celu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej należy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej . Wniosek do pobrania na stronie internetowej www.gpk-zakrzew.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub w biurze Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o.

  • Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej.
  • Wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje.
  • Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci.
  • Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe.
  • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Do wniosku należy dołączyć plan mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 z poświadczonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu i wydanej nie wcześniej niż 12 miesięcy od złożenia Wniosku o wydanie warunków przyłączenia, dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością ( np. wypis z rejestru gruntów lub Akt Notarialny).
O wydanie warunków na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej może wystąpić wyłącznie właściciel lub właściciele nieruchomości.

W innym przypadku wniosek powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnione przez właściciela/właścicieli do reprezentowania, na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa załączonego do wniosku.
W przypadku, gdy o warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w imieniu Inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od Inwestora, który upoważnia biuro do wystąpienia w jego imieniu.
Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.
Wypełniony wniosek można dostarczyć do nas osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o, Zakrzew 51A, 26-652 Zakrzew.
Warunki opracowane są w ciągu 21 dni-od złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej. Dla pozostałych przypadków opracowane warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej należy wydać w ciągu 45 dni licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci.
W przypadku stwierdzenia przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o braków w złożonych dokumentach przez wnioskodawcę, do czasu ich uzupełnienia warunki przyłączeniowe nie będą rozpatrywane. O braku stosownych dokumentów wnioskodawca zostanie poinformowany przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o
Jeśli nie ma możliwości zapewnienia odprowadzania ścieków, warunki techniczne nie są wydawane, a wnioskodawca informowany jest o braku możliwości podłączenia.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich opracowania.
Za opracowanie warunków nie jest pobierana opłata.