W innym przypadku wniosek powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnione przez właściciela/właścicieli do reprezentowania, na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa załączonego do wniosku.
W przypadku, gdy o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej w imieniu Inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od Inwestora, który upoważnia biuro do wystąpienia w jego imieniu.
Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.
Wypełniony wniosek można dostarczyć do nas osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o, Zakrzew 51A, 26-652 Zakrzew.
Warunki opracowane są w ciągu 21 dni-od złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej. Dla pozostałych przypadków opracowane warunki przyłączenia do sieci wodociągowej należy wydać w ciągu 45 dni licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci.
W przypadku stwierdzenia przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o braków w złożonych dokumentach przez wnioskodawcę, do czasu ich uzupełnienia warunki przyłączeniowe nie będą rozpatrywane. O braku stosownych dokumentów wnioskodawca zostanie poinformowany przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o
Jeśli nie ma możliwości zapewnienia dostawy wody , warunki techniczne nie są wydawane, a wnioskodawca informowany jest o braku możliwości podłączenia.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich opracowania.
Za opracowanie warunków nie jest pobierana opłata.

gpk logoJednym z ważnych zadań, które stoją przed właścicielem budynku to doprowadzenie do domu wody. Przyłączenie domu do sieci wodociągowej może trwać kilka miesięcy. Wymaga dopełnienia obowiązujących procedur. Działalność każdego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w kraju jest regulowana przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Tekst jednolity: Dz.U 2020r. poz. 2028), a także przepisami prawa miejscowego, jakim są regulaminy świadczenia usług.
​Zgodnie z orzeczeniem siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego z dniu 22 czerwca 2017r. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej następuje zawsze na koszt i na wniosek właściciela posesji. Zgodnie z art. 15 ust.2 realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci i jest ona odpowiedzialna za utrzymanie ( konserwacje oraz ewentualną naprawę ) przyłącza.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość podpisania przez inwestora umowy cywilnoprawnej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, w której zawarte będą postanowienia, iż konserwację przyłącza prowadzi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne za stosowna uzgodnioną opłatą eksploatacyjną.

Obecna wersja Prawa budowlanego wskazuje, że nie ma już obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przyłącza wodociągowego. Nie oznacza to jednak dowolności w wykonywaniu tego typu inwestycji. Gdy przyłącze przechodzi na teren pasa drogowego, nieruchomości nie będące własnością wnioskodawcy, należy uzgodnić prace z lokalnym zarządem dróg czy też pozostałymi właścicielami nieruchomości. Może się okazać, że potrzebne będą również uzgodnienia z gestorami sieci( np. elektryczne, telekomunikacyjnej czy gazowej).


KROK 1 - WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

W celu przyłączenia się do sieci wodociągowej należy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej . Wniosek do pobrania na stronie internetowej www.gpk-zakrzew.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub w biurze Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci powinien zawierać co najmniej:

  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie się do sieci wodociągowej.
  • Wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje.
  • Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci.
  • Określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych
  • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Do wniosku należy dołączyć plan mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 z poświadczonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu i wydanej nie wcześniej niż 12 miesięcy od złożenia Wniosku o wydanie warunków przyłączenia, dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością ( np. wypis z rejestru gruntów lub Akt Notarialny).
O wydanie warunków na przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej może wystąpić wyłącznie właściciel lub właściciele nieruchomości.

W innym przypadku wniosek powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnione przez właściciela/właścicieli do reprezentowania, na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa załączonego do wniosku.
W przypadku, gdy o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej w imieniu Inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie od Inwestora, który upoważnia biuro do wystąpienia w jego imieniu.
Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.
Wypełniony wniosek można dostarczyć do nas osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o, Zakrzew 51A, 26-652 Zakrzew.
Warunki opracowane są w ciągu 21 dni-od złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej. Dla pozostałych przypadków opracowane warunki przyłączenia do sieci wodociągowej należy wydać w ciągu 45 dni licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci.
W przypadku stwierdzenia przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o braków w złożonych dokumentach przez wnioskodawcę, do czasu ich uzupełnienia warunki przyłączeniowe nie będą rozpatrywane. O braku stosownych dokumentów wnioskodawca zostanie poinformowany przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o
Jeśli nie ma możliwości zapewnienia dostawy wody , warunki techniczne nie są wydawane, a wnioskodawca informowany jest o braku możliwości podłączenia.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich opracowania.
Za opracowanie warunków nie jest pobierana opłata.

 


KROK 2 – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

W okresie ważności wydanych przez Spółkę warunków przyłączenia, należy zlecić wybranemu przez siebie projektantowi wykonanie projektu przyłącza. Koszt projektu w całości pokrywa Inwestor.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

1. Opis techniczny, Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp.zo.o.
2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej planie mapy sytuacyjno-wysokościowej (posiadający pieczątkę uwierzytelniającą wpisanie do ewidencji zasobu) w skali 1:500 z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza
3. Uzgodnienie z właścicielem lub właścicielami nieruchomości (np. w formie adnotacji na projekcie zagospodarowania lub poprzez dołączenie do projektu stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem przyłącza).
4. Wszelkie niezbędne uzgodnienia branżowe.
5. Decyzję na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym (jeżeli dotyczy).
6. Zgody właścicieli działek przez które przebiega projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej
7. Rzut poziomy najniższej kondygnacji w skali 1:100 (1:50) z przedstawieniem lokalizacji miejsca wejścia przyłącza wodociągowego do budynku.
8. Profil podłużny przyłącza wodociągowego w skali 1:100/100.
9. Węzeł połączenia z siecią wodociągową
9. Rysunek szczegółowy węzła wodomierzowego.
10. Rysunek szczegółowy studzienki wodomierzowej.
11. Wykaz geodezyjnych punktów załamania projektowanych rurociągów - wersja papierowa

 


KROK 3 – ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA ROBÓT

Inwestor w ciągu 3 lat od daty uzgodnienia projektu powinien przystąpić do realizacji robót. Przyłącze wodociągowe Inwestor może zlecić wybranemu przez siebie wykonawcy.
Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót złożyć „Wniosek zamiaru rozpoczęcia robót”.  Wniosek do pobrania na stronie internetowej www.gpk-zakrzew.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub w biurze Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o.
Do zgłoszenia niezbędne jest dołączenie kopii projektu technicznego

 


KROK 4 – NADZÓR NAD BUDOWĄ PRZYŁĄCZY

Przed rozpoczęciem robót budowlanych budowy przyłącza, inwestor/wykonawca powinien zlecić Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Zakrzewie Sp.zo,o odpłatny nadzór techniczny nad budową przyłącza w zakresie zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej w oparciu o zatwierdzony cennik usług Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o. Gotowość rozpoczęcia robót budowlanych należy potwierdzić telefonicznie w dniu rozpoczęcia robót do godziny 9:00, po uprzednim przygotowaniu wykopu otwartego.
Podczas nadzoru pracownik Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o, sprawdzana poprawność wykonania przyłącza ze sztuką budowlaną oraz uzgodnionym projektem. Wykonawca wykonuje próbę szczelności i płukanie nowobudowanego przyłącza. Pracownicy Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego dokonują włączenia wybudowanego przyłącza do sieci wodociągowej. W przypadku wykonywania wcinek do sieci wodociągowej Spółka dostarcza nieodpłatnie opaskę lub trójnik i skrzynką uliczną, Po wykonaniu całości robót, pracownicy Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego dokonują włączenia wybudowanego przyłącza do sieci wodociągowej. Po zakończeniu wszystkich robót montażowych, pracownik Gminnego Przedsiębiorstwa spisuje „ Protokół z końcowego nadzoru” w 2 jednobrzmiących egzemplarzach oraz dokonuje oplombowania wybudowanego przyłącza uniemożliwiając samowolny pobór wody bez zawartej umowy.
Przed zasypaniem wykopów Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji wybudowanego przyłącza. Koszt wykonania inwentaryzacji pokrywa inwestor. Inwentaryzację Inwestor powinien przedstawić do wglądu Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Zakrzewie Sp.zo.o przy podpisywaniu umowy na dostarczanie wody.
W przypadku wystąpienia usterek wpływających na poprawność funkcjonowania przyłącza, protokół nie jest sporządzany i strony ustalają nowy termin nadzoru.


KROK 5 – PODPISANIE UMOWY

Po otrzymaniu protokołu odbioru końcowego Inwestor składa wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody. Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej www.gpk-zakrzew.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub w biurze Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp.zo.o.
Umowę należy podpisać z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym w Zakrzewie Sp.zo.o w ciągu 30 dni od podpisania Protokołu z nadzoru wybudowanego przyłącza.
Wodomierz montowany jest przez pracowników Gminnego Przedsiębiorstw Komunalnego w Zakrzewie Sp. z o. o. po podpisaniu umowy. Wodomierz na cele bytowe oraz związane z prowadzoną działalnością gospodarczą dostarcza bezpłatnie Spółka.
Informujemy, że bezumowne korzystanie z urządzeń sieci wodociągowej bez zawartej umowy na dostarczanie wody zagrożone jest karą w wysokości od 5 000 zł  i odszkodowaniem na rzecz Spółki zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 2028 )