Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z o.o. informuje, że od dnia
16-10-2023 r. do 21.10.2023 r. w godzinach od 8:00 do 18:00 dna terenie Gminy Zakrzew rozpoczyna wymianę istniejących wodomierzy głównych odczytywanych przez pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. na wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu. Wymiana będzie prowadzona sukcesywnie w poszczególnych miejscowościach, w których zaplanowano wymianę na 2023r., zaczynając w pierwszej kolejności od miejscowości Janiszew.
Powiadomienia o terminie wymian w poszczególnych miejscowościach zostaną rozesłane poprzez wiadomość SMS. Prosimy o umożliwienie wymiany wodomierzy w podanym terminie.
Prosimy mieszkańców o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze główne oraz o ułatwienie dostępu do wodomierzy poprzez usunięcie zabudów oraz innych przeszkód, a także prosimy o sprawdzenie poprawności działania zaworu przed i za wodomierzem w związku z potrzebą zamknięcia dopływu wody w celu wymiany wodomierza.

 

Wymiana samego wodomierza głównego jak i jego montaż dokonywana jest na koszt Gminy Zakrzew.

Natomiast w przypadku niesprawnego zaworu przed lub za wodomierzem, który jest elementem przyłącza wodociągowego bądź instalacji wodociągowej, który jest własnością właściciela nieruchomości, istnieje możliwość jego wymiany przez firmę realizującą wymianę wodomierzy.
Orientacyjny koszt wymiany zaworu odcinającego z półśrubunkiem wraz z materiałem wynosi 195,00 zł netto + 23% VAT. Koszty wymiany ponosi właściciel nieruchomości. Jest to niepowtarzalna okazja dla odbiorców wody na wymianę niesprawnych zaworów odcinających nie ponosząc przy tym kosztów przy ewentualnej konieczności zamykania odcinków sieci wodociągowej.

Wodomierze główne będą wymieniać przedstawiciele firmy METERING, który jest głównym dostawcą wodomierzy z odczytem radiowym, posiadając stosowne upoważnienia podpisane przez Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Zakrzewie Sp. z o.o.. Monterzy wodomierzy będą podejmować max dwie próby wymiany pod danym adresem. W przypadku nieskutecznej pierwszej próby wymiany, pracownicy realizujący wymianę wodomierzy głównych będą się kontaktować z właścicielami nieruchomości w celu ustalenia drugiego terminu wymiany.
W razie nieobecności Państwa w domu prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia nowego terminu wymiany wodomierza pod nr telefonu: 574 199 750.

O dalszej wymianie wodomierzy w kolejnych miejscowościach będziecie Państwo informowani na bieżąco poprzez stronę internetową GMINNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O, URZĘDU GMINY ZAKRZEW, SMS, jak również komunikaty wywieszone na tablicy ogłoszeń danej miejscowości, komunikaty na profilu FB Urzędu Gminy.

Informacja o wymianie wodomierzy głównych na terenie Gminy Zakrzew (wersja do pobrania)